ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง และ อาจารย์พิไลลักษณ์ คำมาระ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นราธิป แก้วทอง และ อาจารย์พิไลลักษณ์ คำมาระ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม เนื่องจากผ่านการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2566 เรื่อง การพัฒนาสื่อพอดแคสต์ เพื่อใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก 2 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5