มอบชุดอุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้มอบชุดอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3