คู่มือการปฏิบัติงาน

  1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 (นางสาวพลอยไพลิน คล้ายแจ้ง)
  2. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน (นางสาวภูริศา ภิญโญธนาคม)
  3. คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียนใหม่ (นางสิริวิมล ศรีสร้อย)
  4. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการตรวจสุขภาพประจำปี (นางสาวทิพย์มณฑา มั่นใจ)
  5. คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี (นางสาวทัศนีย์ บุตราช)
  6. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (นางสาวเบญจมาศ ขันธิกุล)