คู่มือการปฏิบัติงาน

  1. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 (นางสาวพลอยไพลิน คล้ายแจ้ง)
  2. คู่มือการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน (นางสาวภูริศา ภิญโญธนาคม)
  3. คู่มือการปฏิบัติงานการบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียนใหม่ (นางสิริวิมล ศรีสร้อย)
  4. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการตรวจสุขภาพประจำปี (นางสาวทิพย์มณฑา มั่นใจ)
  5. คู่มือการปฏิบัติงาน การเตรียมอุปกรณ์และสารเคมี (นางสาวทัศนีย์ บุตราช)
  6. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม (นางสาวเบญจมาศ ขันธิกุล)
  7. คู่มือการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ (นางรุ่งทิวา นิลมูล
  8. คู่มือการปฏิบัติงาน การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (นางศรินภา สุทธิประภา)
  9. คู่มือการปฏิบัติงาน การส่งคืนครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย (นางสาววรรณศิริ พุ่มศิริ)