ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral Presentation) หัวข้อ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 วันที่ี 16-17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมกรรมการนโยบายโรงเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายโรงเรียน โดยมี ท่าน รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ) ณ ห้องประชุม 4701 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภทช่วยเหลือโรงเรียน)

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทช่วยเหลือโรงเรียน

ประกาศคะแนนแยกแผนการเรียนรายบุคคล นักเรียนชั้น ม.3

ประกาศคะแนนแยกแผนการเรียนรายบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปีการศึกษา 25564 (คลิกที่รูปภาพ)

การส่งผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (ATK) ของนักเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การส่งผลตรวจการติดเชิ้อโควิด-19 (Antigen test kit หรือ ATK) ของนักเรียนที่จะเข้าสอบในรอบโครงการพิเศษ (รอบโควตา)

สถิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

สถิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศผลสอบ Pretest ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบ Pretest ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โดยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ เพื่อแสดงคะแนนสอบรายบุคคล คลิกที่รูปภาพ

ขอแสดงความยินดี

รงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉 1. นายคลีตาลิน หมายมั่น ม.6/1 2. นางสาวโสภาลักษณ์ พึ่งทัศน์ ม.6/1 3. นางสาวนาราชา สกุลเสาวภาคย์กุล ม.6/1 4. นายกาลวีตะวัน หมายมั่น ม.5/1 นักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้นำเสนองานวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 📌📌 หัวข้อ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ของน้ำมันหอมระเหย ใบมะกรูด ใบบัวบก และตะไคร้”📌📌 โดยมี อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

แนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดการสอบ Pretest แบบ Online

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดการสอบ Pretest แบบ Online ประเมินความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ ผ่านระบบ Online จำนวน1,000 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 และ ชั้น 4 อาคารสาธิต 3  

ประกาศ มาตรการเยียวยานักเรียนที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19

ประกาศ มาตรการเยียวยานักเรียนที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ในวันลอยกระทง ปี 2564

ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2564 “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ”  

ผลการประกวดแต่งคำขวัญ วันลอยกระทง ปี 2564

ผลการประกวดแต่งคำขวัญ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2564 “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศขออภัยเนื่องการออกประกาศที่ไม่ถูกต้อง

ทางโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ต้องขออภัยเนื่องการออกประกาศที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเหตุการณ์นักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ติดเชื้อโควิด-19  

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 📌📌รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย📌📌 ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.อธิวัชร์ วิริยะอมรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Key Engineering Materials, ISSN 1662-9795 Vol. 904, P.207-212 ฐานข้อมูล Scimago เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “Effect of Eggshell Powder Using for an Extender on the Mechanical and Thermal Behaviors of Polylactic Acid Composites”

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทผู้ให้การสนับสนุน (ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี 2564