ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของมาตรการ ประกาศ และคำสั่งป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางเขน โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมามอบตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้         ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน ผู้ปกครองและนักเรียนแสดง เอกสาร/รูปถ่าย ผลการตรวจ ATK ในวันมอบตัว

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของมาตรการ ประกาศ และคำสั่งป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางเขน โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมามอบตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้         ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน ผู้ปกครองและนักเรียนแสดง เอกสาร/รูปถ่าย ผลการตรวจ ATK ในวันมอบตัว  

ปราะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral Presentation) หัวข้อ “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่อง การแต่งคำประพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA Model)” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ครั้งที่ 4 วันที่ี 16-17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมกรรมการนโยบายโรงเรียน

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายโรงเรียน โดยมี ท่าน รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 2 ท่าน คณบดีวิทยาลัยการฝึกหัดครู คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน (ฝ่ายวิชาการ) ณ ห้องประชุม 4701 อาคารเรียนและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (ประเภทช่วยเหลือโรงเรียน)

ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทช่วยเหลือโรงเรียน

ประกาศคะแนนแยกแผนการเรียนรายบุคคล นักเรียนชั้น ม.3

ประกาศคะแนนแยกแผนการเรียนรายบุคคล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปีการศึกษา 25564 (คลิกที่รูปภาพ)

การส่งผลการตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (ATK) ของนักเรียนโครงการพิเศษ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การส่งผลตรวจการติดเชิ้อโควิด-19 (Antigen test kit หรือ ATK) ของนักเรียนที่จะเข้าสอบในรอบโครงการพิเศษ (รอบโควตา)

สถิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

สถิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศผลสอบ Pretest ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบ Pretest ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565 โดยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ เพื่อแสดงคะแนนสอบรายบุคคล คลิกที่รูปภาพ

ขอแสดงความยินดี

รงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉 1. นายคลีตาลิน หมายมั่น ม.6/1 2. นางสาวโสภาลักษณ์ พึ่งทัศน์ ม.6/1 3. นางสาวนาราชา สกุลเสาวภาคย์กุล ม.6/1 4. นายกาลวีตะวัน หมายมั่น ม.5/1 นักเรียนปีการศึกษา 2563 ได้นำเสนองานวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 📌📌 หัวข้อ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ของน้ำมันหอมระเหย ใบมะกรูด ใบบัวบก และตะไคร้”📌📌 โดยมี อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัย ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

แนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

การจัดการสอบ Pretest แบบ Online

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดการสอบ Pretest แบบ Online ประเมินความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการสอบ ผ่านระบบ Online จำนวน1,000 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 และ ชั้น 4 อาคารสาธิต 3  

ประกาศ มาตรการเยียวยานักเรียนที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19

ประกาศ มาตรการเยียวยานักเรียนที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร