ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ในวันลอยกระทง ปี 2564

ผลการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2564 “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ”  

ผลการประกวดแต่งคำขวัญ วันลอยกระทง ปี 2564

ผลการประกวดแต่งคำขวัญ เนื่องในวันลอยกระทง ปี 2564 “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศขออภัยเนื่องการออกประกาศที่ไม่ถูกต้อง

ทางโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ต้องขออภัยเนื่องการออกประกาศที่ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเหตุการณ์นักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ติดเชื้อโควิด-19  

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 📌📌รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย📌📌 ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 19 (19th IJSO) สำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อ.อธิวัชร์ วิริยะอมรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Key Engineering Materials, ISSN 1662-9795 Vol. 904, P.207-212 ฐานข้อมูล Scimago เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง “Effect of Eggshell Powder Using for an Extender on the Mechanical and Thermal Behaviors of Polylactic Acid Composites”

ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประเภทผู้ให้การสนับสนุน (ส่วนกลาง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดี

  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2564

ประกาศปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1

ประกาศปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1 เนื่องจากมีผู้สมัครสอบ Pretest Online ครบจำนวน 1,000 คน แล้ว จึงขอปิดทำการรับสมัครมา ณ ที่นี้

การเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

การเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กลางนักศึกษาวิชาทหาร

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ในวันที่ 22 พ.ย. 2564

การประกวดแต่งคำขวัญ “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ”

การประกวดแต่งคำขวัญ “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

แจ้งงดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ต้น

แจ้งงดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ต้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จะเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2

ม.นอร์ทกรุงเทพฯ มอบโล่เกียรติคุณให้กับอาจารย์

อาจารย์และบุคลากรตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ มอบโล่เกียรติคุณให้กับอาจารย์ ให้แก่ อ.ชิดาพันธ์ มูลผล และ อ.ทุติยพร บุญลี เป็นผู้สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู