ขอแสดงความยินดี

  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2564

ประกาศปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1

ประกาศปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1 เนื่องจากมีผู้สมัครสอบ Pretest Online ครบจำนวน 1,000 คน แล้ว จึงขอปิดทำการรับสมัครมา ณ ที่นี้

การเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1

การเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์กลางนักศึกษาวิชาทหาร

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ในวันที่ 22 พ.ย. 2564

การประกวดแต่งคำขวัญ “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ”

การประกวดแต่งคำขวัญ “ประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์รักษ์สายน้ำ” เนื่องในประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

แจ้งงดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ต้น

แจ้งงดการเรียนการสอนในระดับชั้น ม.ต้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น จะเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 2

ม.นอร์ทกรุงเทพฯ มอบโล่เกียรติคุณให้กับอาจารย์

อาจารย์และบุคลากรตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ มอบโล่เกียรติคุณให้กับอาจารย์ ให้แก่ อ.ชิดาพันธ์ มูลผล และ อ.ทุติยพร บุญลี เป็นผู้สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู

งดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

งดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

แนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง นายทะเบียนและอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการดีเด่น เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 129

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 ของนักเรียนชั้น ม.ต้น และ เข็ม 2 ของนักเรียน ม.ปลาย ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง