กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.1 ปีการศึกษา 2562  เพื่อปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์ และเพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา ประมวลภาพกิจกรรม

การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย มีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร  มาเป็นประธานในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ [ประมวลภาพกิจกรรม]

ปฐมนิเทศ ม.1 ปึีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย มีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร  มาเป็นประธานในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ [ประมวลภาพกิจกรรม]

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พ.ศ. 2562

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พ.ศ. 2562 งานสายสัมพันธ์ พ.ม. ราตรีเหลือง-ชมพู “สายใยรัก”  นางสาวณิชากร ปราบศรีภูมิ รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น นายศักดิพงศ์ ศรีมงคล รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน ONET 100 คะแนนเต็ม

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน ONET 100 คะแนนเต็ม ในงานสายสัมพันธ์ พ.ม. (ราตรีเหลือง-ชมพู) “สายใยรัก” พ.ศ. 2562 ด.ช. กาลวีตะวัน หมายมั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ. แทนรักษ์ ปูรณานุนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ. ปาณิศา ทัพพวิบูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายเศรษฐวุฒิ ยงสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6