ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้งาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้งาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน โดยการร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อสร้างแหล่งการอ่านหนังสือออนไลน์ที่เปิดให้นักเรียนได้ใช้ทั่วประเทศ

ผลการประกวดศิลปะ ในหัวข้อ Gender Art Equality

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายกิจการนักเรียน ผลการประกวดศิลปะ ในหัวข้อ Gender Art Equality ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยกรรมการนักเรียนฝ่ายวิชาการ

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564

การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเก่า ม.3) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (นักเรียนเก่า ม.3) ประจำปีการศึกษา 2565 ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างแหล่งการอ่านหนังสือออนไลน์ที่เปิดให้นักเรียนได้ใช้ทั่วประเทศ ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม  

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ลิงก์ดาวน์โหลดภาพถ่ายเพิ่มเติม

แผนผังอาคารสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

แผนผังอาคารสอบนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30-16.30 น.

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การจัดซื้อกังหันตีน้ำ สำหรับโครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้ฯ

กราบขอบพระคุณ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อกังหันตีน้ำ สำหรับโครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้ฯ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ช่วยลดมลภาวะที่เกิดจากน้ำ และทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5 สอบปลายภาครูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565 หมายเหตุ : อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการสอบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ขมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก