การตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานและทำความสะอาดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB PANEL

วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้งานและทำความสะอาดตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB PANEL ประจำแต่ละอาคาร เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งานระบบไฟฟ้า ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนำโดย อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ของทุกปี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การจัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการจัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ฝ่าย และคณาจารย์ เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมแนะนำอาจารย์ใหม่และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ปี 2565 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุธาสินี ศรีหงษ์, นายพลัฏฐ์ รื่นจิตร, นายรัชพล สาวแดง และนายกันตณัฐ จุลละทรัพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The Development of Nano-TiO2 Coated Koh Kret Pottery Surface for Dye Removal from the Dyeing Process Wastewater by the Photocatalytic ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Materials Science and Technology, 29-31 August 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนนิกานต์ ถวิลการ, นางสาวกวีศิลป์ ศุขเขษม, นายยงธนัต บุญรุ่ง, นางสาวญาณิศา ชินโสตร์ และ นางสาวณัฐวดี แก้วกำเนิด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Dye Removal from the Fabric Dyeing Process Wastewater by Municipal Solid Waste Fly Ash blended with Nano-TiO2 ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Materials Science and Technology, 29-31 August 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัชชา สงวนพงษ์, นางสาวธัญพิชา ชื่นสมบัติ, นางสาวกัญญาภัทร อิทธิพงศ์เมธี, นางสาวจารัญดา อินอัญชัญ และ นางสาวณัฐชยา สุวาทิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัสดุกันกระแทกเคลือบด้วยนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับการยืดอายุกล้วยหอมทองหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 จัดโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เว็บไซต์การประชุมวิชาการ https://npht.phtnet.org)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ อาจารย์ ประจำคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์เหมือนเผือก นักเรียนชั้น ม.1/3

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณัฐชยา จันทร์เหมือนเผือก นักเรียนชั้น ม.1/3 ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันและได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภท All Girls Median Level 3 เหรียญเงิน ประเภท All Girls Group Stunt Intermediate Level 2 การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย : 26th Cheerleading Thailand Championships 2022 รางวัลเหรียญเงิน ประเภท Team Cheer All Girls Median Level 3 การแข่งขัน International Cheer Challenge 2022 วันที่ 3 กันยายน 2565 รางวัลเหรียญทองแดง ประเภท Team Cheer All Girls

ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้้น ม.1/2

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้้น ม.1/2 ได้รับรางวัลโล่พระราชทานและใบประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดเยาวชนคนเก่ง ด้านเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น” Thailand Youth International Award เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอแสดงความยินดีกับ นายนายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/2

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ นายนายสิรวิชญ์ รัตนาธรรมวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.6/2 ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล Award : 2nd Runner Up และ Popular Vote การประกวดแข่งขัน Age Group: Group H Intermediate21th Global Children and Youth Piano Competition

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เอกสารประกาศ คลิก

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เอกสารประกาศ คลิก

การปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างและหลังคาโรงอาหาร บริเวณด้านหน้าอาคารสาธิต 3

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการปรับปรุงต่อเติมโครงสร้างและหลังคาโรงอาหาร บริเวณด้านหน้าอาคารสาธิต 3 ชั้น 1 ของโรงเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการรับประทานอาหารของนักเรียน ตลอดจนสามารถใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนได้ ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณลานสนามเทนนิส ข้างอาคารสาธิต 1 (ลานโพธิ์)

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณลานสนามเทนนิส ข้างอาคารสาธิต 1 (ลานโพธิ์) ของโรงเรียนให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอน พื้นที่เล่นกีฬา หรือพื้นที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ 2565 อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และ คุณภูริศา ภิญโญธนาคม บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ 130 ปี วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมโครงการ “BDMS การอบรมการช่วยชีวิต”

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการอบรมโครงการ “BDMS การอบรมการช่วยชีวิต” โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ที่ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

งานเกษีย­ณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เก็บไว้ในความทรงจำ ผูกพันตลอดไป”

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมงานเกษีย­ณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เก็บไว้ในความทรงจำ ผูกพันตลอดไป” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งการจัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อที่จะสะท้อนถึงความรัก ความปรารถนาดี และความตระหนักในคุณความดี ที่ผู้เกษียณทุกท่านได้สั่งสมมา โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ ณ หอประชุมภัทรมหาราช ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.40 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความระลึกถึงคุณความดี และเป็นการแสดงความขอบคุณ การปฏิบัติงานตลอดเวลารับราชการ โดยใน ปี 2565 มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดยภายในพิธีได้มีการแสดงของอาจารย์และนักเรียน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุดเบญจรพีลาเจ้า และการแสดงของคนโขนยุคใหม่…วัยแสบ แซ่บจี๊ด ชื่อตอน “ยกทัพจองถนน…ยกรบจองน้องสีดา” ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#1 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#2 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#3 คลิก

การมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และอาจารย์ชิดาพันธุ์ มูลผล โดยมีนักเรียนที่ได้เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 62 คน ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและโดยรอบโรงเรียน โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานอาคารและสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการชี้แนะ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารของอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-14.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ให้กับคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน (ตามความสมัครใจ) เพื่อเป็นการลดความรุนแรงจากการเกิดภาวะปอดอักเสบ โดยโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พ.ต.อ.ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ และโรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ทางสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ และนายบุญเสริม สุขพลกิจ ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบ 5 วิชาสามัญ ได้แก่ – ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท (รับเป็นเงินสด) ได้ตั้งแต่วันที่ 4-31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่พักกลางวัน) สอบในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รับสมัครจำนวนจำกัด 1,000 คน เท่านั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5448340

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาดนตรีสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123    

คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้เข้าทำการเยี่ยมเยือนโรงเรียน และได้ทำการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนอาจารย์ และผู้แทนนักเรียน ในประเด็นด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีประดับอินธนู เครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) CR : ภาพถ่ายโดย อาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสี และงานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ Academic War สงครามแห่งปัญญา ครั้งที่ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการใน 7 สาขาวิชา จัดการแข่งขันโดย กลุ่ม TCASTER ร่วมกับ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด (B2S) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ PM Talent Show

ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน งานคณะกรรมการนักเรียน ได้จัดโครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ พัฒนาศักยภาพในสิ่งที่ชื่นชอบหรือมีความถนัด และยังช่วยให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้กับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมช่วงพักกลางวัน เวลา 12.10-13.00 น. ทุกวันจันทร์ และวันศุกร์ ซึ่งเริ่มจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 5-23 กันยายน 2565 ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพถ่ายเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน “SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022”

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขัน “SATIT PHRANAKHON E-SPORT 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม – 6 กันยายน 2565 ณ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” ครั้งที่ 2 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการ การดำเนินงาน และการพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และผู้แทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13 แห่ง โดยได้ดำเนินการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ คลิก