กิจกรรม Satit PM Theater

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรม Satit PM Theater ภายใต้โครงการ PM Talent Show โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถพิเศษ ฝึกความกล้าแสดงออก และยังช่วยสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแสดงความสามารถด้านดนตรี งานสาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแสดงความสามารถด้านดนตรี งานสาธิตวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วม กิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สอบได้คะแนนเกินเกณฑ์มาตรฐาน และได้รับรางวัลประกาศนียบัตรการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ปฐมพร บุญลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารจัดการ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการ PM Marketplace

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.10-13.00 น. คณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ งานคณะกรรมการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดโครงการ PM Marketplace เพื่อให้โรงเรียนมีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ของนักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างและทักษะที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนประสบการณ์อาชีพ ที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ในอนาคต อีกทั้งให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้นเนื่องจากมีการซื้อและขายของกัน ณ บริเวณลานวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Suthee Khamkaew, Ph.D. and Aifa Trussat, Ms. Topic: “Students’ Perspective towards Online English Reading Classes during COVID-19 Pandemic” Journal of World Englishes and Educational Practices, London, UKISSN: 2707-7586 DOI: 10.32996/jweep.2023.5.1.8 PUBLISHED: 04 February 2023 Journal Homepage: www.al-kindipublisher.com/index.php/jweep

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Suthee Khamkaew, Ph.D. and Aifa Trussat, Ms. Topic: “Shadow Education: A Case Study of Grade 10-12 Students’ Perspectives towards the Influencing FactorsAffecting English Language Learning Competency” Journal of World Englishes and Educational Practices, London, UKISSN: 2707-7586 DOI: 10.32996/jweep.2023.5.1.7 PUBLISHED: 04 February 2023 Journal Homepage: www.al-kindipublisher.com/index.php/jweep

โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาในต่างแดน ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 26-31 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ทุติยพร (อ.ก้อย) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ Art of Japan

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ในโครงการ Art of Japan ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

งานสาธิตวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร เข้าร่วมงาน สาธิตวิชาการ โดยได้ส่งอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การแสดงความสามารถด้านดนตรีสากลของนักเรียน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักเรียน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง

วันที่ 30 มกราคม 2566 และ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยได้ทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสำนักงาน ห้องน้ำ หอประชุมโรงเรียน และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 07.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 โดยสิ่งของที่พระอาจารย์ได้รับบิณฑบาตจะนำไปสนับสนุนในโครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 71 รูป ระหว่างวันที่ 1-20 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ วัดป่าสุวรรณาราม ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมประดับสายยงยศแก่ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของนักเรียนตามสิทธิและบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย ณ บริเวณลานสนามวอลเลย์บอล หน้าหอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

แนะนำหนังสือใหม่ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานห้องสมุด โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ขณะนี้ทางห้องสมุดมีหนังสือเข้าใหม่ มีทั้งคู่มือเตรียมสอบมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือให้ความรู้หลากหลายสาขา ผู้สนใจแวะมาหาอ่านหรือยืมได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 1 ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00-13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนำเสนอผลงาน เพื่อรับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ ๑๘ จำนวน ๙ ด้านประกอบด้วย 1. ด้านกีฬา มีทักษะ ความสามารถ และผลงานที่สร้างชื่อเสียงด้านกีฬา 2. ด้านนันทนาการ มีทักษะ ความสามารถ เป็นผู้นำในการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างความสุข เพื่อสุขภาพ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3. ด้านศิลปวัฒนธรรม มีความสามารถ การสร้างสรรค์ การอนุรักษ์ และการพัฒนา ด้านศิลปวัฒนธรรม 4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานในการส่งเสริม การอนุรักษ์ การพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านพัฒนาเยาวชน เป็นผู้มีความสามารถในด้านการพัฒนาเยาวชน ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่ทำประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 6. ด้านสื่อสารมวลชน เป็นผู้มีความสามารถ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นการสื่อสารข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม 7. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานคณะกรรมการนักเรียน การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อโรงเรียนของเรากันเยอะ ๆ นะ อย่านอนหลับทับสิทธิ์ ออกแบบโดย นางสาวปิยาภรณ์ กมลพาณิชย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการรับสมัครสอบครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม PM Presidential Debate

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.10 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม PM Presidential Debate ซึ่งเป็นการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อต่าง ๆ โดยได้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรเหรียญทองแดงแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเหรียญทองแดงแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการสอบแข่งขัน โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 3 (3rd Thailand English Skills Evaluation Test, TESET 2022) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (โควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (โควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 24-26 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดกิจกรรมแนะนำตัวและแถลงนโยบายของผู้สมัครประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาวเณวิสาข์ ไทรสาขา นักเรียนชั้น ม.4/1 หมายเลข 2 นางสาวบุญญาดา จันทรสิทธิ์ นักเรียนชั้น ม.4/3 และหมายเลข 3 นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล นักเรียนชั้น ม.4/3 ซึ่งการเลือกตั้งประธานนักเรียนจะจัดให้มีการลงคะแนน ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการที่นักเรียนได้มีส่วนร่วมตามสิทธิ เสรีภาพ และบทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองที่ดีตามวิถีของประชาธิปไตย ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกิจกรรม “โครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี”

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล การแข่งขันกิจกรรม “โครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี” ซึ่งได้บูรณาการจัดการแข่งขันโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานคณะกรรมการนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ในปีนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งถึง 3 คนด้วยกัน จะเป็นใครกันบ้าง ไปรับชมกันเลย! ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นี้ อย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งประธานนักเรียนกันเยอะ ๆ ครับ ออกแบบโดย นายชวิน บริเวณไพศาล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฎิบัติสู่การประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการผจญภัย เดินทางไกล ชุมนุมรอบกองไฟ และการพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ จ.สระบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #4 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #5 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #7  

การแข่งขัน Cover Dance รอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Cover Dance รอบชิงชนะเลิศ ในงาน “Open House สาธิตประสานมิตร เปิดบ้านพหุปัญญา 36 วิชาเอก” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทีม (Glow’n in the dark) รายชื่อ ดังนี้ 1.ด.ญ.สุพิชญา วิทยาพูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 2.ด.ญ.ชนากานต์ หรั่งรอด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 3.ด.ญ.สุวิชาดา อ้นทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 4.ด.ญ.ธัญวรัตม์ แก้วขาว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 5.ด.ญ.ปานปรารถนา ปานพิพัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 6.น.ส.พรรณภัทร เพียรการ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 7.น.ส.กฤตยา พยัพไพร

โครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี รอบชิงชนะเลิศ

วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดโครงการโต้คารมมัธยมวัดพระศรี รอบชิงชนะเลิศ ในญัตติ “หล่อสวยพันธุกรรมแต่กำเนิดหรือสวยหล่อเกิดจากศัลยกรรม” เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโต้วาทีในประเด็นต่างๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการพูดและการหาเหตุผล นำไปสู่การแลกเปลี่ยนประเด็นทางความคิดต่างๆ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการให้คะแนน และประธานกล่าวปิดโครงการ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียนเปิดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปัจจุบัน) ขอรับและยื่นใบสมัครขอเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้เปิดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปัจจุบัน) รับใบสมัครเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม พ.ศ. 2566 และสามารถยื่นใบสมัครขอเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-19 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก