กิจกรรมวันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 น. โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแรกพบ ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับนักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอยกำจัดยุง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น. บริษัทรับกำจัดยุงทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค ไข้เลือดออกภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุมโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน

การปรับปรุงอุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฉากรับภาพโปรเจคเตอร์และเครื่องขยายเสียง 21 ห้องเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และการจัดกิจกรรมของนักเรียน

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย การปรับปรุงลูกระนาดชะลอความเร็วรถภายในโรงเรียนและถนนด้านหลังโรงเรียน พร้อมติดตั้งไฟแสงสว่างเพิ่มเติมภายในโรงเรียนและถนนด้านหลังโรงเรียน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการใช้ถนนสัญจรให้กับนักเรียน

การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน การปรับปรุงพื้นสนามกีฬาบริเวณหน้าอาคารสาธิต 1 (สนามบาสเกตบอล) เพื่อใช้สำหรับเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าและออกกำลังกาย พร้อมทั้งปรับปรุงทางเดินเข้าโรงอาหาร หน้าอาคารสาธิต 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนเพิ่มขึ้น

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ฝ่าย และบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมแนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยได้นิมนต์พระอาจารย์ วัดปัญญานันทาราม เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนและจัดกิจกรรมอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก และ ชมภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด คลิก

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค หัวหน้ากลุ่มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม ENGLISH DAY CAMP 2023

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ENGLISH DAY CAMP 2023 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. กลุ่มงานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565” โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้นิมนต์พระอาจารย์ จำนวน 3 รูป เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักธรรมคำสอนและอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นราธิป แก้วทอง และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลเกียรติคุณ “รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566”

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน บรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน บรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอชะอำ เพชรบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2566-2570

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2566-2570 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์นราธิป แก้วทอง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

เชิญชวน ชาว พม. ทุกคนร่วมโหวต ให้ทีม Slippery umbrella

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เชิญชวน ชาว พม. ทุกคนร่วมโหวต ให้ทีม Slippery umbrella ผ่านการเข้าชมและกดไลค์ให้คลิปของพวกเขา ในการแข่งขัน “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทำความดีเพื่อสังคม” สารมารถร่วมโหวตโดยเพิ่มยอดเข้าชมและยอดไลค์ได้ที่ลิ้งนี้ หมดเขตร่วมโหวตในวันที่ 22 พฤษภาคม พศ. 2566 อย่าลืมเข้าไปร่วมโหวตกันด้วยนะครับ https://youtu.be/MekGW0eLIFg

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมได้ที่ QR CODE

กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กำหนดการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 16-18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดปัญญานันทาราม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร

พิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.09 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ หอพระประจำโรงเรียน หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ตำแหน่งอาจารย์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เอกสารประกาศ คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศีกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรองชนะเลิศประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 11 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ สนามเทนนิส ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แสดงความยินดีกับนักเรียน ได้รับรางวัลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ประพันธ์ ล้ำนาค อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายแดนไทย ตาก้อง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ปีการศีกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และรองชนะเลิศประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 61 ประจำปี 2566 จัดโดย สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. งานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการปฐมนิเทศคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละฝ่ายงานของคณะกรรมการนักเรียน ร่วมกล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาสและข้อคิดในการทำกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การเรียนเสริมปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-13.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการเรียนเสริมปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมทั้งสอนเสริมพิเศษให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่สนใจ ณ ห้องเรียนอาคารสาธิต 1 และ 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแจกหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียน (สมุด)ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการแจกหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียน (สมุด)ในโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

งานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์ สงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2566 นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมสงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากอาจารย์ บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ และอาจารย์อาวุโสของโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย และในโอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดแข่งขันวาดภาพ Graphic Design Poster ภายใต้หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทยสไตล์ Y2K” เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก      

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ