งานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “70 ปี พ.ม. ก้าวล้ำนำวิชาการ” ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียน จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “70 ปี พ.ม. ก้าวล้ำนำวิชาการ” ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมลงมือปฎิบัติจริง ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะแสดงออกและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ เด็กชายธนาลัย จาตุประยูร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สากล จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการสอบแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีนักเรียนที่ทำคะแนนสอบได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวพัฒนันท์ การุญบุญญานัน นักเรียนชั้น ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงินและได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันรอบสองระดับประเทศ และเด็กชายธนาลัย จาตุประยูร นักเรียนชั้น ม.2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Math Day)

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-16.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด การแก้ไขปัญหา และพัฒนาเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ (Math Day) โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค และทีมวิทยากรจากมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา บรรยายให้ความรู้และทำกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #2

จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและกิจกรรมนิทรรศการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การมอบเกียรติบัตรการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่เด็กหญิงพัฒนันท์ การุญบุญญานันท์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR)” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์อารีรัตน์ แสนคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่อาจารย์ในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เพื่อร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน การบริการทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์