พิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ปฐมพร บุญลี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารจัดการ เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง ณ สนามฟุตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ฝ่ายวิชาการ ได้จัดพิธีประดับสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานพร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมประดับสายยงยศแก่ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฎิบัติสู่การประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการผจญภัย เดินทางไกล ชุมนุมรอบกองไฟ และการพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ จ.สระบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #4 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #5 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #7  

โรงเรียนเปิดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปัจจุบัน) ขอรับและยื่นใบสมัครขอเข้าเรียนต่อในระดับชั้น ม.4

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้เปิดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปัจจุบัน) รับใบสมัครเพื่อสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม พ.ศ. 2566 และสามารถยื่นใบสมัครขอเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-19 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. และ 15.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ จ.สระบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง ของอาจารย์และนักเรียนที่เข้าร่วม ในวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยได้ชี้แจงเกณฑ์การคัดเลือก การคิดคะแนนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสัมภาษณ์ตัวแทนนักเรียนแต่ละแผนการเรียน ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้เข้าถ่ายทำรายการกิจกรรมการเรียนการสอนของชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. รายการวันใหม่ ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ได้เข้าถ่ายทำรายการกิจกรรมการเรียนการสอนของชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร โดยมีอาจารย์นราธิป แก้วทอง และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม ที่ปรึกษาชุมนุม พร้อมด้วยนักเรียนชุมนุม ให้การต้อนรับและได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของชุมนุม การทำงานของแต่ละฝ่ายงาน รวมถึงได้นำผู้สื่อข่าวเข้าชมการจัดการเรียนการสอนคาบวิชาชุมนุมด้วย ณ อาคารสาธิต 2 ชั้น 1 และ 2 ขอขอบคุณภาพถ่ายโดย ชุมนุมสื่อสารมวลชน สาธิตฯ พระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้อำนวยการฝึก พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผู้อำนวยการฝึกได้กล่าวแนะนำพร้อมให้แนวคิดในการเรียนกับลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามฟุตบอล ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีประดับอินธนู เครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) CR : ภาพถ่ายโดย อาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสี และงานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ได้จัดกิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเปาโล ได้ให้เกียรติบรรยายและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและกิจกรรมนิทรรศการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคัดเลือก TCAS ล่าสุด พร้อมข้อมูลสำคัญของการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาวิชาการสร้างสรรค์บัณฑิตน้อยดีเซ็นทรัลเลิร์น ได้เข้าบรรยายแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคัดเลือก TCAS ล่าสุด พร้อมข้อมูลสำคัญของการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รวมถึงหัวข้อที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ เริ่มวางแผนอนาคตล่วงหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (TIU)

ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (TIU) ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจ และความสามารถของนักเรียน และให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง และก้าวทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30-16.20 น. ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวน 570 คน เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้อำนวยการฝึกกล่าวต้อนรับและให้แนวคิดการเรียนวิชาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจและความสามารถของนักเรียน และให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง และก้าวทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนได้ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

แนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญในการเรียนสายวิชาชีพและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ที่มุ้่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการทำงานที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งใบสมัครรายงานตัว/พร้อมเอกสาร ในวัน 7 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ( พี่กุ้ง/อ.สุวัตร์ /อ.ประเวศ )

การรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ชาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ชาย ให้ส่งใบสมัครรายงานตัว/พร้อมเงินบำรุง จำนวน 650 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน (พี่กุ้ง/อ.สุวัตร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการลงทะเบียนชุมนุม คลิก รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนชุมนุม คลิก ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ คลิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์

กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกิจกรรมชุมนุม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565 (ขอให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียด) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ https://bit.ly/wpm1-2565