พิธีประดับอินธนู เครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) CR : ภาพถ่ายโดย อาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสี และงานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30 น. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ได้จัดกิจกรรมการอบรมช่วยชีวิตเบื้องต้น ให้กับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเปาโล ได้ให้เกียรติบรรยายและสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี สามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและกิจกรรมนิทรรศการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคัดเลือก TCAS ล่าสุด พร้อมข้อมูลสำคัญของการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ศูนย์การศึกษาวิชาการสร้างสรรค์บัณฑิตน้อยดีเซ็นทรัลเลิร์น ได้เข้าบรรยายแนะแนวให้ความรู้เกี่ยวกับระบบคัดเลือก TCAS ล่าสุด พร้อมข้อมูลสำคัญของการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา รวมถึงหัวข้อที่เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นักเรียนตระหนักรู้ เริ่มวางแผนอนาคตล่วงหน้า ซึ่งมีความสำคัญต่อการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (TIU)

ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (TIU) ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจ และความสามารถของนักเรียน และให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง และก้าวทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.30-16.20 น. ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) จำนวน 570 คน เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าหอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้อำนวยการฝึกกล่าวต้อนรับและให้แนวคิดการเรียนวิชาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียง ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจและความสามารถของนักเรียน และให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง และก้าวทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนได้ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

แนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC สะพานใหม่ ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญในการเรียนสายวิชาชีพและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา ที่มุ้่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการทำงานที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน โรงเรียนได้ดำเนินการจัดแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2565 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งใบสมัครรายงานตัว/พร้อมเอกสาร ในวัน 7 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2565 ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ( พี่กุ้ง/อ.สุวัตร์ /อ.ประเวศ )

การรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ชาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร เรื่อง การรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ชาย ให้ส่งใบสมัครรายงานตัว/พร้อมเงินบำรุง จำนวน 650 บาท ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน (พี่กุ้ง/อ.สุวัตร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการลงทะเบียนชุมนุม คลิก รายละเอียดวิธีการลงทะเบียนชุมนุม คลิก ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ คลิก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์

กิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกิจกรรมชุมนุม รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2565 (ขอให้นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจอย่างละเอียด) ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ https://bit.ly/wpm1-2565