การจัดหาเก้าอี้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดเขียนมือซ้าย

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดหาเก้าอี้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดเขียนมือซ้าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนของนักเรียน

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/64

โรงเรียนจึงขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมประชุมออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙:๐๐ น. ซึ่งจะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานกับท่านผู้ปกครองเพื่อนัดหมายการประชุม โดยใช้ Meeting ID และ Passcode ของอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้อง

การมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย

คณะผู้ปกครองอาจารย์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนมัธยมสาธิตสัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย แก่ รพ.ภูมิพล

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน ที่ Materials Today: Proceedings, ISSN 2214-7853 ฐานข้อมูล Scopus เรื่อง “The Study of Environmental Stabilization for Natural Color Dyed of Eggshell Powder Filled in Polylactic Acid Bio-composites”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, หน้า 283-297. ฐานข้อมูล TCI 2 เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ทฤษฎีอะตอมฮโดรเจนของบอร์ห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนแบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, หน้า 101-114. ฐานข้อมูล TCI 2 เรื่อง “การพัฒนาวัสดุผสมจากแป้งข้าวเจ้าและเจลาตินที่สกัดได้จากหนังปลานิล (Oreochromis nicoticus)”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุธีร์ คำแก้ว และ อ.ชิดาพันธุ์ มูลผล การนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 11th National and 5th International PIM Conference 2021) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ในการตีพิมพ์บมความวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง  “The Effects of Online Learning during the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) towards Grade 10-12 Thai Students’ Opinions”.

ประกาศการรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทุกระดับชั้น และการรับหนังสือชั้น ม.1

ประกาศการรับสิทธิ์โครงการเรียนฟรี 15 ปี ทุกระดับชั้น และการรับหนังสือชั้น ม.1

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยจะเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย อ.ที่ปรึกษาจะส่ง ID และ Passcode ให้ผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่มห้องครับ และผู้ปกครองสามารถใช้ User ของนักเรียนในการปฐมนิเทศพร้อมนักเรียนได้เลยครับ

การติดตั้งและใช้งานแอพพลิเคชั่น Student care

ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครอง ม.1 และ ม.4 ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น studentcare และ ลงทะเบียนเข้าใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามนักเรียนและข่าวสารต่าง ๆ โดยศึกษาวิธีการจากคลิปวีดีโอ ดังนี้ครับ 1. สำหรับนักเรียน https://www.youtube.com/watch?v=YO_FrRUh140 2. สำหรับผู้ปกครอง https://www.youtube.com/watch?v=ISIDKaK6Bi0 3. หากผู้ปกครองติดปัญหาในการใช้งานหรือต้องการสอบถามขั้นตอนการติดตั้งหรือเข้าใช้งานไม่ได้ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางไลน์ @studentcare ได้เลยครับ

ประกาศให้เรียนออนไลน์ ตลอดเดือนมิถุนายน

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ทางโรงเรียนอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม และประกาศของ กทม. ห้ามใช้อาคารสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงจัดให้มีการเรียนสอนผ่านทางออนไลน์ (Zoom) ตลอดเดือน มิถุนายน ตามเอกสารที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ครับ