การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณลานสนามเทนนิส ข้างอาคารสาธิต 1 (ลานโพธิ์)

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และพื้นที่บริเวณลานสนามเทนนิส ข้างอาคารสาธิต 1 (ลานโพธิ์) ของโรงเรียนให้มีความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอน พื้นที่เล่นกีฬา หรือพื้นที่พักผ่อนสำหรับนักเรียน ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ 2565 อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 และ คุณภูริศา ภิญโญธนาคม บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ 130 ปี วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมโครงการ “BDMS การอบรมการช่วยชีวิต”

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการอบรมโครงการ “BDMS การอบรมการช่วยชีวิต” โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลเปาโล เกษตร บรรยายให้ความรู้พร้อมสาธิตการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน หรือ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรสามารถให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือผู้ที่ประสบเหตุก่อนถึงมือแพทย์ได้อย่างทันท่วงที ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

งานเกษีย­ณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เก็บไว้ในความทรงจำ ผูกพันตลอดไป”

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมงานเกษีย­ณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 “เก็บไว้ในความทรงจำ ผูกพันตลอดไป” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน กล่าวแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ ซึ่งการจัดงานแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เป็นประจำทุกปีนั้น เพื่อที่จะสะท้อนถึงความรัก ความปรารถนาดี และความตระหนักในคุณความดี ที่ผู้เกษียณทุกท่านได้สั่งสมมา โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ ณ หอประชุมภัทรมหาราช ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.40 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความระลึกถึงคุณความดี และเป็นการแสดงความขอบคุณ การปฏิบัติงานตลอดเวลารับราชการ โดยใน ปี 2565 มีอาจารย์เกษียณอายุราชการ 1 ท่าน คือ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โดยภายในพิธีได้มีการแสดงของอาจารย์และนักเรียน จำนวน 2 ชุด ได้แก่ การแสดงชุดเบญจรพีลาเจ้า และการแสดงของคนโขนยุคใหม่…วัยแสบ แซ่บจี๊ด ชื่อตอน “ยกทัพจองถนน…ยกรบจองน้องสีดา” ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#1 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#2 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม#3 คลิก

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้านครหลวงส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอาคารเรียนและโดยรอบโรงเรียน โดยมี อาจารย์นราธิป แก้วทอง หัวหน้างานอาคารและสถานที่ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการชี้แนะ เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารของอาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนผู้ที่เข้ามาติดต่อทางโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยมีท่าน พ.ต.อ.ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่าง ๆ และโรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ทางสมาคม ได้มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้แก่ อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ และนายบุญเสริม สุขพลกิจ ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อสอบ 5 วิชาสามัญ ได้แก่ – ภาษาไทย – คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ – สังคมศึกษา ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท (รับเป็นเงินสด) ได้ตั้งแต่วันที่ 4-31 ตุลาคม 2565 ณ ห้องวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่พักกลางวัน) สอบในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น. รับสมัครจำนวนจำกัด 1,000 คน เท่านั้น ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5448340

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาดนตรีสากล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 5 ตุลาคม 2565 ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติม คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123    

คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้เข้าทำการเยี่ยมเยือนโรงเรียน และได้ทำการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนอาจารย์ และผู้แทนนักเรียน ในประเด็นด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กำหนดเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ WALK-IN

กำหนดเวลาเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ WALK-IN วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร บริการฉีดวัคซีนโดย สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ขอแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 อาจารย์พีลาภ วงษ์พานิชย์ และนายบุญเสริม สุขพลกิจ

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมประกาศ คลิก ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) ตำแหน่งอาจารย์สาธิต คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมวันแรก คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมวันที่สอง คลิก

การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้น

วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2565 และกิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธี โดยทางโรงเรียนได้มอบโล่เกียรติยศให้แก่กรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพื่อแสดงความยกย่องในการปฏิบัติตนทำคุณประโยชน์ต่อโรงเรียน และได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ท่านใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ท่านใหม่ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพิ่มเติม คลิก ชมภาพกิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ” ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดประชุมเตรียมความพร้อม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ” ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพิ่มเติม คลิก  

โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE ผ่านระบบ Zoom และ Google Meet (เฉพาะ IEP) ตามตารางเรียนเดิมของนักเรียน ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2565 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอใช้สถานที่โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิตเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนบุคลากรของโรงเรียน เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร เนื่องในวันคล้ายวันเกิด 8 สิงหาคม 2565 สิริอายุ 87 ปี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.15 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและกิจกรรมนิทรรศการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ปฐมพร บุญลี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารจัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ถึง วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารสาธิต 1 ชั้น 1

แจ้งปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยเหตุพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ด้วยเหตุพิเศษ ดาวน์โหลดประกาศ คลิก  

รายชื่อทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ งานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร

รายชื่อทีมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ งานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันวิชาการสาธิตฯ ราชภัฏพระนคร “Back to School”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม วันวิชาการสาธิตฯ ราชภัฏพระนคร “Back to School” วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมรายละเอียดการจัดกิจกรรม คลิก

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นำโดย นายปรีชา ภูชมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง พร้อมคณะผู้บริหารและครู เข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนและแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการต่าง ๆ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการอบรมผู้นำนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการอบรมผู้นำนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อม “โครงการอบรมผู้นำนักเรียน” ประจำปีการศึกษา 2565 ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์”

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 32 “ลวบุรีเกมส์” โดยมี อาจารย์ยชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน เข้ารับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดการ การดำเนินงาน และการพิจารณาวาระสำคัญต่าง ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และผู้แทนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 13 แห่ง ซึ่งดำเนินการประชุมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรม คลิก

การประกาศปิดห้องเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การประกาศปิดห้องเรียนกรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดูประกาศ คลิก