ตัวแทนอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ตัวแทนอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมงานสมัชชาสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน “ศักดิ์ศรี เสรีภาพ ความเสมอภาค และความยุติธรรมสำหรับทุกคน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม นิทรรศการสิทธิมนุษยชนยุติ (ธรรม) เรียนรู้ อย่างเท่าเทียม เทียบเทียม อย่างเท่าทัน

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ขอเชิญชวนชาว พ.ม. เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการสิทธิมนุษยชนยุติ (ธรรม) เรียนรู้ อย่างเท่าเทียม เทียบเทียม อย่างเท่าทัน ตั้งเเต่วันที่ 4 กันยายน -28 กันยายน 2566 ณ ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

พิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. โรงเรียน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาชั้นตรีและโท ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านนักธรรมชั้นตรี จำนวน 234 คน และนักธรรมชั้นโท จำนวน 65 คน โดยการสอบนักธรรมจะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ตลอดจนสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-17.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย สำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ 8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จัดโดย วิทยาลัยการฝึกหัดครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนศึกษา ครั้งที่ ๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดย สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด็กชายนัทธ์ พัฒน์กุลธนัตถ์ เด็กหญิงทอฝัน กุลด้วง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 – ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประกวดกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสตรีไทย

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันสตรีไทย หัวข้อ “การเปลี่ยนของบทบาทสตรีไทย” โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าอาคาร 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดีโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง

ระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาะการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมการอบรม โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดีโดยสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง ซึ่งการอบรมครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี ของสังคมตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ สถาบันพระปกเกล้า ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

งานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “70 ปี พ.ม. ก้าวล้ำนำวิชาการ” ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียน จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “70 ปี พ.ม. ก้าวล้ำนำวิชาการ” ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ กิจกรรมการเรียนรู้ของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ วาทะ วาที วันสตรีไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม ประกาศผลการตัดสิน การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ วาทะ วาที วันสตรีไทย หัวข้อ : การเปลี่ยนของบทบาทสตรีไทย เนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เด็กชายบุตรคุน จิตประกอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เด็กหญิงธีรดา จันทรบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ นายภคภาส อัศวศิริวิลาศ นักเรียนชั้นเรียนศึกษาปีที่ 6/2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณภัทรพล สำเริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวธัญชนก ภัคกรณ์กุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3

กิจกรรมธรรมคีตะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมธรรมคีตะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาปลูกฝังคุณงามความดี การมีจิตสาธารณะ และความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “การเปลี่ยนของบทบาทสตรีไทย วาทะ วาที วันสตรีไทย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร ในหัวข้อ “การเปลี่ยนของบทบาทสตรีไทย วาทะ วาที วันสตรีไทย” สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สามารถลงชื่อเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 จะมีการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้เรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมลงมือปฎิบัติจริง ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและสนุกสนาน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง กล้าที่จะแสดงออกและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้

กิจกรรมธรรมคีตะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จัดกิจกรรมธรรมคีตะให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ทั้งเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาตามหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาปลูกฝังคุณงามความดี การมีจิตสาธารณะ และความจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

อาจารย์โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จิตสาธารณะสำหรับนักศึกษาครู”

ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 อาจารย์นราธิป แก้วทอง อาจารย์ต้นสัก สนิทนาม และอาจารย์พิมพิศา เต่ารั้ง ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “จิตสาธารณะสำหรับนักศึกษาครู” ให้กับนักศึกษารหัส 64 จำนวน 326 คน ณ หอประชุมพิฆเนศวร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก Cr. ภาพถ่ายโดย วิทยาลัยการฝึกหัดครู ม.ราชภัฏพระนคร

การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสุนทรพจน์ กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดโดย กรมการศาสนา ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์สาธิต ตำแหน่งอาจารย์ ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เอกสารประกาศ คลิก

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาด้านการบริหารจัดการเมือง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2566 (Mahanakorn Quiz 2023) โดยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม โดยทีม B ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 16 ทีมสุดท้าย (จากทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 73 ทีม) จัดการแข่งขันโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสุนทรพจน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการประกวดสุนทรพจน์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. 2566 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมี เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท นักเรียนชั้น ม.2/1 และ นางสาวเพียงขวัญ ลีลาภิวัฒน์ นักเรียนชั้น ม.5/2 ได้รางวัลชมเชย พร้อมได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และทุนการศึกษา จำนวน 500 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์สาธิต ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการและสารบรรณ โทร. 0-2521-0690 ต่อ 100 หรือ 123

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 โดยมีการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทง การประกวดขัดร้องเพลงลูกทุ่งและหางเครื่อง การประกวดเทพบุตร และนางนพมาศ การออกร้านตลาดนัดท้องถิ่น ขบวนแห่พร้อมชุดการแสดงของนักเรียน ทั้งนี้คณะผู้บริหาร อาจารย์และตัวแทนนักเรียนได้ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำของโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 1 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 2 คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม 3 คลิก

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อและกำหนดการสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามที่สำนักแม่กองธรรมสนามหลวง จัดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สังกัดสำนักเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ โดยจะมีการสอบธรรมศึกษาในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. โดยในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนผู้ขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 339 คน และธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 114 คน รวมทั้งสิ้น 513 คน รายนามตามบัญชีรายชื่อผู้ขอเข้าสอบดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าทดสอบความรู้ นักธรรมศึกษาชั้นตรีและโท คลิก หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกิจการนักเรียน (อาคารสาธิต 2 ชั้น 1)

การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร)

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้เข้ารอบ อันดับ 3 ระดับ ม.ต้น การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน ระดับจังหวัด (ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร) งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ประจำปี 2565 โดยได้ทำการตัดสินผ่านวิดีโอ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จัดประกวดโดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริหารการศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ หนกลาง ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนผู้นำเมือง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 “IMD Youth Leadership Camp 2022” โดยกิจกรรมได้ดำเนินการจัดโดยวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดงานวันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานวันวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยได้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการและกิจกรรมนิทรรศการของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมแนะแนว และกิจกรรมห้องสมุด ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม มอบสื่อการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game)

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game) และได้มอบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นให้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องสมุดโรงเรียน อาคารสาธิต 2 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านบอร์ดเกมส์ (Justics Game) ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การอบรมจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-16.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR)” ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี อาจารย์อารีรัตน์ แสนคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำเอกสารรายงาน และเอกสารประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่อาจารย์ในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม คัดเลือกระดับภาค กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระดับภาค ในการประกวดบรรยายธรรม คัดเลือกระดับภาค กรุงเทพมหานคร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2565 ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร