รับสมัครนักเรียนเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL Application Essentials

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโยีสารสนเทศ เปิดรับลงทะเบียนสำหรับนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อเข้าอบรมและพัฒนาทักษะ Digital Literacy มาตรฐานสากล ICDL Application Essentials ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันพุธที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีกำหนดการอบรมใน วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 22 ส่วนต่อเติม ชั้น 2 (สงวนสิทธิ์เฉพาะ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 โรงเรียนสาธิตวัดพระศรีมหาธาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เท่านั้น) เนื้อหาของหลักสูตรฯ ครอบคลุมการพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมสำนักงาน (Office Applications) ได้แก่ 1. Word Processing (โปรแกรม MS Word) 2. Spreadsheets (โปรแกรม MS Excel) 3.

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดวงใจ โชว์ทะเล,  อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์,  อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์,  อาจารย์ศุภษิกานต์ ลบบำรุง,  อาจารย์นุสรา มูหะหมัด อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี JSSE Journal of Science & Science Education ปีที่ 6 เล่มที่ 1 (มกราคม–มิถุนายน 2566) : 74-90 เรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยใช้สะเต็มศึกษาบูรณาการการคิดเชิงวิศวกรรมที่ส่งผลต่อทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กิจกรรมค่ายวิชาการเรียนรู้แบบสาธิตคิดแบบ Active

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมค่ายวิชาการเรียนรู้แบบสาธิตคิดแบบ Active โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจาก SMART-i CAMP มาทำกิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิิดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ฝ่าย และบุคลากรโรงเรียนเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน พร้อมแนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ชุลีรัตน์ ล้ำนาค หัวหน้ากลุ่มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น. กลุ่มงานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565” โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์นราธิป แก้วทอง และอาจารย์ต้นสัก สนิทนาม อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัลเกียรติคุณ “รางวัลครูสร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566”

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน บรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานในพิธีเปิด และมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักเรียน บรรยายข้อมูลสำคัญต่างๆ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน อำเภอชะอำ เพชรบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2566-2570

ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พ.ศ. 2566-2570 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และอาจารย์นราธิป แก้วทอง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายให้กับบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ชะอำ บีช รีสอร์ท หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2566 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมได้ที่ QR CODE

การเรียนเสริมปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-13.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการเรียนเสริมปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่นักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 พร้อมทั้งสอนเสริมพิเศษให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ที่สนใจ ณ ห้องเรียนอาคารสาธิต 1 และ 2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ

การประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และบุคลากรฝ่ายวิชาการ โดยประธานได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือน เมษายน 2566 สำหรับนักเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 และ นักเรียน ม.2 ขึ้น ม.3

ข่าวประชาสัมพันธ์ การเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนคนใดต้องการเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือน เมษายน 2566 สมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน”

ขอเชิญชวนครู-อาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างไร ให้เข้าใจและเข้าถึงผู้เรียน” วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที และ “การใช้งานแอปพลิเคชัน CHEM AR ในการพัฒนาสมรรถนะการสื่อสารของครูวิทยาศาสตร์” วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม พล.อ.อ.ปอง มณีศิลป์ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ฟรี! 1.ค่าลงทะเบียน 2.คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน CHEM AR 3.เกียรติบัตร สมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/c6VCaE4vrfD3Su2i8

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ อาคาร 15 และอาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.10 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการในส่วนต่างๆ ของการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

โรงเรียนรับการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-12.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร รับการตรวจเยี่ยมผ่านระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 2 ซึ่งมีคณะกรรมการผู้ประเมินจากภายนอก ได้แก่ 1. คุณสมทรง ฝั่งชลจิตร 2. ดร.สุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง และ 3. ดร.วาสนา บุญมาก โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้างาน ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้ารับการสัมภาษณ์ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียน ม.3

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบระดับชาติ O-NET ประจำปีการศึกษา 2565 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Suthee Khamkaew, Ph.D. and Aifa Trussat, Ms. Topic: “Students’ Perspective towards Online English Reading Classes during COVID-19 Pandemic” Journal of World Englishes and Educational Practices, London, UKISSN: 2707-7586 DOI: 10.32996/jweep.2023.5.1.8 PUBLISHED: 04 February 2023 Journal Homepage: www.al-kindipublisher.com/index.php/jweep

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Suthee Khamkaew, Ph.D. and Aifa Trussat, Ms. Topic: “Shadow Education: A Case Study of Grade 10-12 Students’ Perspectives towards the Influencing FactorsAffecting English Language Learning Competency” Journal of World Englishes and Educational Practices, London, UKISSN: 2707-7586 DOI: 10.32996/jweep.2023.5.1.7 PUBLISHED: 04 February 2023 Journal Homepage: www.al-kindipublisher.com/index.php/jweep

แนะนำหนังสือใหม่ห้องสมุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานห้องสมุด โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร ขณะนี้ทางห้องสมุดมีหนังสือเข้าใหม่ มีทั้งคู่มือเตรียมสอบมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือให้ความรู้หลากหลายสาขา ผู้สนใจแวะมาหาอ่านหรือยืมได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน อาคารสาธิต 2 ชั้น 1 ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00-13.00 น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้จัดกิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน) โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-15.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการรับสมัครสอบครั้งนี้ได้มีผู้ปกครองและนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

การรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (โควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนโครงการพิเศษ (โควตา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวให้การต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียน ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม พ.ศ. 2566 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้เชิงทักษะ ฝึกระเบียบวินัย เน้นกระบวนการปฎิบัติสู่การประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการผจญภัย เดินทางไกล ชุมนุมรอบกองไฟ และการพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ จ.สระบุรี ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #1 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #2 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #3 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #4 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #5 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #6 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก #7