สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ความดี ศีลธรรมและวัฒนธรรม ซึ่งสีนี้ถือเป็นสีแห่งพระพุทธศาสนา ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร อันเป็นธรณีสงฆ์

สีชมพู หมายถึง ความพึงพอใจ ความรักและการใฝ่หาสิ่งที่รัก เมื่อรวมความแล้วจะได้ สีเหลือง-ชมพู คือ ความรักในการสร้างคุณงามความดี ความรักในการประพฤติปฏิบัติชอบ ความหมายของสีประจำโรงเรียนถือได้ว่าเป็นปรัชญาในการดำเนินชีวิตของนักเรียน อันจะนำไปสู่การบรรลุตามจุดประสงค์ของสุภาษิตโรงเรียนที่ว่า “สุสิกฺโข ลภเต ปญฺญํ – ผู้ศึกษาดี ย่อมมีปัญญา”