ความเป็นมายุคแรก: โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ

โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ เริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 เป็นโรงเรียนสหศึกษา สังกัดแผนกโรงเรียนส่วนกลาง กองโรงเรียนรัฐบาล กรมวิสามัญศึกษา (ปัจจุบัน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ในระยะแรกนั้น โรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีอาจารย์สุวรรณ วิณวันก์ เป็นครูใหญ่ท่านแรก มีครูทั้งหมด 5 คน นักเรียน 50 คน และได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้น โดยในปีการศึกษา 2503 มีจำนวนห้องเรียนทั้งหมด 30 ห้อง ครู 46 คน นักเรียน 1,197 คน และมีจำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ เป็นรุ่นแรก จำนวน 29 คน ซึ่งนับว่าเป็นสถิติที่ดีมากโรงเรียนหนึ่งในสมัยนั้น โรงเรียนมัธยมสาธิต วัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ถือกำเนิดจาก “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ” สร้างขึ้นจากการปรึกษาหารือกันระหว่างจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น และพลอากาศเอกหลวงชิด วุฒากาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น พร้อมกับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ขณะที่ท่านยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎก ที่สนับสนุนแนวคิดของรัฐบาลในการสร้างโรงเรียนคู่กับวัด เพื่อพัฒนาองค์กรชุมชนตามหลัก “บ-ว-ร” หรือ บ้าน – วัด – โรงเรียน โดยมีความประสงค์จะให้เยาวชนที่อยู่ในอำเภอบางเขนได้มีที่ศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามาเรียนในจังหวัดพระนคร โดยเริ่มก่อสร้างหลังจากการก่อสร้างวัดประชาธิปไตย หรือ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบัน เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลา 12  ปี

               

ยุคที่สอง: สาธิตฯ-วิทยาลัยครูพระนคร
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้โอนมาเป็นโรงเรียนมัธยมสาธิตของวิทยาลัยครูพระนคร สังกัดกรมการฝึกหัดครู และใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ แผนกสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร” โดยมีอาจารย์นิรมล ศังขฤกษ์ ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกสาธิตฯ และมี อาจารย์ประเยาว์ ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการหญิงคนแรกของวิทยาลัยครูพระนคร[6] ดำรงตำแหน่งรักษาการอาจารย์ใหญ่ พร้อมกันนี้ได้อัญเชิญ “พระพิฆเนศ” เป็นตราประจำสถาบัน ในปีการศึกษานั้น ได้เปิดทำการสอนตามปกติ โดยมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น ม.ศ. 1 ถึง ม.ศ. 5 ในปี พ.ศ. 2517 คุณหญิงพึงใจ สินธุวานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูพระนครในขณะนั้น ได้ปรับปรุงสายงานของวิทยาลัยครูพระนครขึ้นใหม่ โดยให้โรงเรียนสาธิตย้ายไปสังกัดอยู่ในภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะวิชาครุศาสตร์ และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดพระศรีมหาธาตุ ฝ่ายสาธิตวิทยาลัยครูพระนคร” หลังจากนั้น อีก 2 ปี โรงเรียนได้แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดีของวิทยาลัยครู พระนคร พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ วิทยาลัยครูพระนคร” ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นเป็นโรงเรียนสาธิตฯอย่างเต็มตัว

               

ยุคที่สาม: สาธิตฯ-สถาบันราชภัฏพระนคร 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ตรา พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538[7]ขึ้นไว้ โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชบัญญัติในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 4ก ลงวันที่ 24 มกราคม 2538 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นเหตุให้วิทยาลัยครูได้รับการยกสถานะขึ้นเป็นสถาบันราชภัฏ และโรงเรียนซึ่งสังกัดในวิทยาลัยครูพระนคร ต้องเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ สถาบันราชภัฏพระนคร” นอกจากนี้ โรงเรียนฯในฐานะหน่วยงานของสถาบันราชภัฏพระนคร จึงได้อัญเชิญ “พระที่นั่งอัฐทิศ” พระราชลัญจกรประจำพระองค์ เป็นตราประจำสถาบันนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

             

ยุคปัจจุบัน: 
สาธิตฯ-มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พระบาทสม เด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ขึ้นไว้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 121 ตอนพิเศษ 23ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547[8] และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ด้วยเหตุนี้โรงเรียนฯซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระ นคร จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร” ตราบจนถึงปัจจุบัน โดยมีพระธรรมเจติยาจารย์ (บุญเรือง ปุญฺญโชโต) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารรูปปัจจุบัน เป็นองค์อุปการีโรงเรียน [1]