โคงการ gen z gen y gen ไหนก็ควรรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในโคงการ gen z gen y gen ไหนก็ควรรู้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ อ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทุกท่านครับ

กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม ถึง วันอังคารที่ 7 กันยายน 2564 ผู้สมัครหาเสียงและประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งของกรรมการนักเรียน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาส่ง Link ไปในไลน์กลุ่มห้อง  

การจัดหาเก้าอี้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดเขียนมือซ้าย

โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการจัดหาเก้าอี้เรียนสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดเขียนมือซ้าย เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนของนักเรียน

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เรื่อง การให้ทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/64

โรงเรียนจึงขอเชิญท่านผู้ปกครองร่วมประชุมออนไลน์เพื่อพบอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านระบบ Zoom Meeting ในวันอาทิตย์ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙:๐๐ น. ซึ่งจะมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ประสานกับท่านผู้ปกครองเพื่อนัดหมายการประชุม โดยใช้ Meeting ID และ Passcode ของอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละห้อง

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ อาจารย์นุสรา มูหะหมัดและนางสาวทัศนีย์ บุตราช บุคลากรประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ สาธิตประสานมิตรวิจัย ครั้งที่ 1 “วิจัยและนวัตกรรมการศึกษาภายใต้ความปกติวิถีใหม่” เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย

คณะผู้ปกครองอาจารย์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนมัธยมสาธิตสัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย แก่ รพ.ภูมิพล

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.พัฒนันท์ การุญบุญญานันท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับนักเรียน ครั้งที่ 2 (2nd ISSI 2021) ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological Science) หัวข้อ “ผลของการฉีดวัคซีนในการลดอัตราผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยและต่างประเทศ”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ใน ที่ Materials Today: Proceedings, ISSN 2214-7853 ฐานข้อมูล Scopus เรื่อง “The Study of Environmental Stabilization for Natural Color Dyed of Eggshell Powder Filled in Polylactic Acid Bio-composites”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 6 ฉบับที่ 3, หน้า 283-297. ฐานข้อมูล TCI 2 เรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี เรื่อง ทฤษฎีอะตอมฮโดรเจนของบอร์ห ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่เรียนแบบเทคนิค เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล (K W D L)”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 16 ฉบับที่ 1, หน้า 101-114. ฐานข้อมูล TCI 2 เรื่อง “การพัฒนาวัสดุผสมจากแป้งข้าวเจ้าและเจลาตินที่สกัดได้จากหนังปลานิล (Oreochromis nicoticus)”

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุธีร์ คำแก้ว และ อ.ชิดาพันธุ์ มูลผล การนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติในการประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 11 และนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The 11th National and 5th International PIM Conference 2021) วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, จังหวัดนนทบุรี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ในการตีพิมพ์บมความวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง  “The Effects of Online Learning during the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) towards Grade 10-12 Thai Students’ Opinions”.