ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม คัดเลือกระดับภาค กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระดับภาค ในการประกวดบรรยายธรรม คัดเลือกระดับภาค กรุงเทพมหานคร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2565 ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร

การประชุมและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมและตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

 ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การสอนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศ เรื่อง การรับเอกสารทางการศึกษาและเอกสารการจบการศึกษา

ประกาศโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง การรับเอกสารทางการศึกษาและเอกสารการจบการศึกษา

การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ที่อาจมีการสัมผัสร่วมกันหรือพื้นที่ส่วนกลาง ห้องสำนักงาน ห้องประชุม และรอบอาคารเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ตัวสำรอง) ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

โครงการจิตอาสา บริจาคสิ่งของ

โครงการจิตอาสา บริจาคสิ่งของ สิ่งของที่รับบริจาค หนังสือ สมุด เสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า อุปกรณ์การเรียน เปิดรับของ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม – 11 เมษายน 2565 ที่อยู่สำหรับบริจาคสิ่งของ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร. 090-008-4295

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย วิถีใหม่ NEW NORMAL“

กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ หัวข้อ “สืบสานสงกรานต์ไทย วิถีใหม่ NEW NORMAL“

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้า ม.4

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของมาตรการ ประกาศ และคำสั่งป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางเขน โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมามอบตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้         ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน ผู้ปกครองและนักเรียนแสดง เอกสาร/รูปถ่าย ผลการตรวจ ATK ในวันมอบตัว

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของมาตรการ ประกาศ และคำสั่งป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางเขน โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมามอบตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้         ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน ผู้ปกครองและนักเรียนแสดง เอกสาร/รูปถ่าย ผลการตรวจ ATK ในวันมอบตัว  

มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยท่าน พ.ต.อ.ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมผู้ปกครองและครู) มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง นายทะเบียนและอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการดีเด่น เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 129 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากร มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง นายทะเบียนและอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการดีเด่น เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 129 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564

ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564

ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564 เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูครบตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้กำหนด ชมภาพเพิ่มเติม คลิก

ผลการแข่งขันวัยฝันประชันงานเขียน

ผลการแข่งขันวัยฝันประชันงานเขียน ในหัวข้อ “ความทรงจำในฤดูหนาว” ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 คน สามารถอ่านผลงานของผู้เข้าประกวดทั้งหมดได้ในแอปพลิเคชัน readAwrite โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า #ThewriterPMs                            

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าร่วมโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หรือ TEDET

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก  

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมติวเสริมความรู้ทางการศึกษาด้านวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก

ปราะกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้งาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมใช้งาน ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน โดยการร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เพื่อสร้างแหล่งการอ่านหนังสือออนไลน์ที่เปิดให้นักเรียนได้ใช้ทั่วประเทศ