ผลการประกวดมารยาท ครั้งที่ 3 วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร

ผลการประกวดมารยาท ครั้งที่ 3 วันวิชาการสาธิตราชภัฏพระนคร “เรียนรู้อย่างสาธิต คิดแบบ Active” วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนธนินทรวิทยา โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ 1. ด.ญ.ธฤษวรรณ ชูสอน 2. ด.ญ.อัญญาวีย์ คำพิกุล 3. ด.ญ.กนกวรรณ คำพา 4. ด.ญ.ศุภิสรา เหมือนนาค รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) โดยมีรายชื่อนักเรียนดังนี้ 1. ด.ญ.ฐิณิสตาร์ บุญเมือง 2. ด.ญ.ภรันดา กอมะณี 3. ด.ญ.วรณัน อิงคะกุล 4. ด.ญ.อนันตญา เรืองอ่อน รางวัลรองชนะเลิศ

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.1 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ม.1 ปีการศึกษา 2562  เพื่อปลูกฝังให้พุทธบุตรมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา และครูบาอาจารย์ และเพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ตามหลักพุทธศาสนา ประมวลภาพกิจกรรม

การปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย มีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร  มาเป็นประธานในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ [ประมวลภาพกิจกรรม]

ปฐมนิเทศ ม.1 ปึีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดย มีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร  มาเป็นประธานในการปฐมนิเทศในครั้งนี้ [ประมวลภาพกิจกรรม]

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พ.ศ. 2562

พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้กับศิษย์ปัจจุบันดีเด่น พ.ศ. 2562 งานสายสัมพันธ์ พ.ม. ราตรีเหลือง-ชมพู “สายใยรัก”  นางสาวณิชากร ปราบศรีภูมิ รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น นายศักดิพงศ์ ศรีมงคล รางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน ONET 100 คะแนนเต็ม

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักเรียนที่ได้คะแนน ONET 100 คะแนนเต็ม ในงานสายสัมพันธ์ พ.ม. (ราตรีเหลือง-ชมพู) “สายใยรัก” พ.ศ. 2562 ด.ช. กาลวีตะวัน หมายมั่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ. แทนรักษ์ ปูรณานุนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด.ญ. ปาณิศา ทัพพวิบูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายเศรษฐวุฒิ ยงสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรม วันชาติไทย

วันชาติในประเทศไทย เป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เดิมกำหนดเป็นวันที่ 24 มิถุนายน อันเป็นวันที่คณะราษฎรก่อการปฏิวัติสยามใน พ.ศ. 2475 โดยเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2481 และเริ่มงานฉลองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 ต่อมาใน พ.ศ. 2503 จึงเปลี่ยนไปเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ไทย ตามอย่างประเทศราชาธิปไตยอื่น ๆ  ปัจจุบันตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี [ภาพกิจกรรมททั้งหมด]

ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐

  ขออนุญาตนานักเรียนไปร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ ๓๐ “ทวารวดีศรีสาธิตเกมส์”

ภาพกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2561

ภาพกิจกรรม งานลอยกระทง ประจำปี 2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร [รายละเอียด]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม

ขอแสดงความยินดี นางสาวณิชากร  ปราบศรีภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทื่ ๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  ๑ กีฬากอล์ฟประเภททีม กีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖  “เจียงฮายเกมส์” ระหว่างวันที่  ๑๘ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]

การแข่งขัน “ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร”

“ฟุตบอล ๓ เส้า KUS กระชับมิตร” ณ  สนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [รายละเอียด]

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธุ์แท้กรุงเทพมหานคร   วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนอัสัสมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑  วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร [รายละเอียด]

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑

สรุปกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๑ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ [อ่านรายละเอียด]