ประกาศขยายการปิดโรงเรียนชั่วคราว

ประกาศขยายการปิดโรงเรียนชั่วคราว ตั้งแต้วันไปนี้ ไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563