ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ และการประกวดเต้น SG Cover & Street Dance

ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ และการประกวดเต้น SG Cover & Street Dance Competition ๒๐๒๐ (รอบชิงชนะเลิศ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดจำนวน ๒ รายการ คือ ๑.การประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ ระดับมัธยม ๒.การประกวดเต้น SG Cover & Street Dance Competition ๒๐๒๐ ระดับมัธยม รอบชิงชนะเลิศ ในวันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น.เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี วันวิชาการเซนต์คาเบรียล ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีอาจารย์ชุลีรัตน์  ล้ำนาค นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวด ผลการประกวดดังนี้

การประกวดภาพยนตร์สั้น ๒๐๒๐ ระดับมัธยม

ทีมที่ ๑ ทีม Embrace the winter win ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

๑.นางสาววริศรา  แก้วดวง                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๒.นางสาวณัฐกฤตา        รำมะนู                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๓.นางสาวอรฐิมา          สกุลดี                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๔.นายสิรภพ               อึ๋งโฆษาชนะวานิช         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๕.นายวราวุฒิ              สุดสงวน                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๑

ทีมที่ ๒ ทีม Angle club ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

๑.นางสาวนวินดา          เรียงจันทร์                   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๒.นางสาวรดาณัฐ          รุ่งอมรวานิช               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๓.นางสาวฟ้ารุ่งอรุณ       พูลสุขเสริม               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๔.นางสาวทวีพร           พัฒนานุพงษ์               นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๕.นางสาวทิพญาภา       แก้วมณี                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๓

๖.นายกษิดิศ               โกมุทพันธุ์                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔/๒

๗.นายสุภณัฐ               รัตนเดช                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔/๒

การประกวดเต้น SG Cover & Street Dance Competition ๒๐๒๐ระดับมัธยม 

ทีมที่ ๑ ทีม Zyrup ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ

๑.เด็กหญิงรัญญาภรณ์     เมืองสุวรรณ             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓/๓

๒.นางสาวฐิตารีย์          ลาลุน                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔/๑

๓.นางสาววรารัตน์         นกออก                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๒

๔.นางสาวชนรดี           ผู้อยู่สุข                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๕/๓

๕.นางสาวสิมิลัน           สิทธิ์เสือ                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖/๒