การอบรม เรื่อง การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในองค์กร

การอบรมพัฒนาและสร้างนวัตกรรมในองค์กร วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 2 โดย วิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ อ.ปานทิพย์ ดอนขันไพร