ประกาศโรงเรียนปิดทำการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ฉบับที่ 8 ให้มหาวิทยาลัยปิดทำการระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนจึงขอปิดทำการในวันที่ 16 เมษายน 2564 และวันที่ 19 เมษายน 2564 ตามประกาศที่แนบมานี้