ม.นอร์ทกรุงเทพฯ มอบโล่เกียรติคุณให้กับอาจารย์

อาจารย์และบุคลากรตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพฯ มอบโล่เกียรติคุณให้กับอาจารย์ ให้แก่ อ.ชิดาพันธ์ มูลผล และ อ.ทุติยพร บุญลี เป็นผู้สร้างคุณงามความดีในวิชาชีพครู