การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

การเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ในวันที่ 22 พ.ย. 2564