ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ อ.อธิวัชร์ วิริยะอมรชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Key Engineering Materials, ISSN 1662-9795
Vol. 904, P.207-212 ฐานข้อมูล Scimago เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง “Effect of Eggshell Powder Using for an
Extender on the Mechanical and Thermal
Behaviors of Polylactic Acid Composites”