ขอแสดงความยินดี

รงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉🎉
1. นายคลีตาลิน หมายมั่น ม.6/1
2. นางสาวโสภาลักษณ์ พึ่งทัศน์ ม.6/1
3. นางสาวนาราชา สกุลเสาวภาคย์กุล ม.6/1
4. นายกาลวีตะวัน หมายมั่น ม.5/1
นักเรียนปีการศึกษา 2563
ได้นำเสนองานวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
📌📌 หัวข้อ “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Staphylococcus aureus ของน้ำมันหอมระเหย ใบมะกรูด ใบบัวบก และตะไคร้”📌📌
โดยมี อาจารย์กมณรัตน์ นทีสินทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10
การวิจัยเพื่อความยั่งยืน ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ หลังโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์