สถิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19

สถิติการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา และบุคลากร
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร