มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนบุคลากร
มอบของที่ระลึกพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง
นายทะเบียนและอาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับโล่และประกาศเกียรติคุณ บุคลากรสายวิชาการดีเด่น
เนื่องในวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ปีที่ 129 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564