ประกาศผลการสอบคัดเลือก ชั้น ม.1

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของมาตรการ ประกาศ และคำสั่งป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสำนักอนามัย  กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตบางเขน โรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนที่จะมามอบตัว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้        

  1. ผู้ปกครอง 1 คน ต่อ นักเรียน 1 คน
  2. ผู้ปกครองและนักเรียนแสดง เอกสาร/รูปถ่าย ผลการตรวจ ATK ในวันมอบตัว