ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดบรรยายธรรม คัดเลือกระดับภาค กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรดาณัฐ โรจนโกวิท
ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดระดับภาค
ในการประกวดบรรยายธรรม คัดเลือกระดับภาค กรุงเทพมหานคร
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ปี 2565
ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร