ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ทุติยพร บุญลี, อาจารย์ปฐมพร บุญลี และอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ทุติยพร บุญลี, อาจารย์ปฐมพร บุญลี และอาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด
ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการสอน CTM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”
ในการประชุมวิชาการระดับชาติการวิจัยประยุกต์ (NCAR NBU) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ