การแจกเอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์และตารางเรียน

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-15.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการแจกเอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์และตารางเรียน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
โดยเริ่มการเรียนปรับพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 18-29 เมษายน 2565 ในรูปแบบการเรียนออนไลน์
ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าอาคารสาธิต 2
โรงเรียนได้ดำเนินการแจกเอกสารประกอบการเรียนปรับพื้นฐานออนไลน์และตารางเรียน สำหรับนักเรียน ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)