การแจกเอกสารแบบรายงานผลการพัมนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5

การแจกเอกสารแบบรายงานผลการพัมนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6)
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2564
ณ ห้องเรียนแต่ละระดับชั้น อาคารสาธิต 1 และอาคารสาธิต 2