ขอแสดงความยินดีกับคุณทัศนีย์ บุตราช, อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ และอาจารย์ ดร.ธงธิภา วันแก้วได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
คุณทัศนีย์ บุตราช นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ธงธิภา วันแก้ว
ที่ได้รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ Journal of Modern Learning Development,
ISSN 2697-455X (Online) ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม 2565,
หน้า 280-300 ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ”