การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-site 50% (สลับวันมาเรียนเลขคี่ เลขคู่)

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ On-site 50% (สลับวันมาเรียนเลขคี่ เลขคู่)
ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)