กิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ Science for every Generation

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ Science for every Generation
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
-การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กรกฏาคม 2565
– การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 กรกฏาคม 2565
– การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กรกฏาคม 2565
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์