การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียน

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
“ปลอดกัญชากัญชง”
การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียน