การประกวดวาดภาพประกอบเนื้อเรื่อง เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตร
การประกวดวาดภาพประกอบเนื้อเรื่อง เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
หัวข้อ “ถอดความสร้างสรรค์ จิตรกรรมสร้างสื่อ เลื่องลือศิลป์กวี”
โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ เด็กหญิงปรียภัสร์ ผาสุข ม.3/1
และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ นางสาวสุวพัชร์ สิงขร ม.5/2
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย