แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (TIU)

ระหว่างวันที่ 19-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยนานาชาติโตเกียว (TIU)
ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับคณะและสาขาวิชาที่ตรงตามความสนใจ
และความสามารถของนักเรียน และให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรการศึกษาที่เปิดสอน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง
และก้าวทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีต่าง ๆ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก