แจ้งปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง แจ้งปิดโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เนื่องด้วยการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ