การประกวดแข่งขันสร้างสื่อ Infographic เอกลักษณ์ของภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลและนักที่เข้าร่วมกิจกรรม
การประกวดแข่งขันสร้างสื่อ Infographic เอกลักษณ์ของภาษาไทย
“สื่อสร้างสรรค์ จิตรกรสร้างสื่อ” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565