การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “SATIT PHRANAKHON E-SPORT”

วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.30 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ดำเนินการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน “SATIT PHRANAKHON E-SPORT”
โดยมี อาจารย์กฤษณะ ขยัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นประธานการประชุม ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ
ของการจัดกิจกรรมการแข่งขัน E-SPORT ในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์ที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการเข้าร่วมการประชุม
ณ หอประชุมโรงเรียน