ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วม
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565
วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร