โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE
ผ่านระบบ Zoom และ Google Meet (เฉพาะ IEP)
ตามตารางเรียนเดิมของนักเรียน
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2565
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอใช้สถานที่โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ
เพื่อฝึกซ้อมบัณฑิตเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร