คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นำโดย อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณาจารย์ และบุคลากรโรงเรียน
ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ได้เข้าทำการเยี่ยมเยือนโรงเรียน และได้ทำการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้แทนอาจารย์ และผู้แทนนักเรียน ในประเด็นด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน
เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสาธิต 1