พิธีประดับอินธนู เครื่องหมายวิชาพิเศษ และสายยงยศ ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศและคำสั่งป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
CR : ภาพถ่ายโดย อาจารย์อติพงศ์ ชัยวาสี และงานโสตทัศนูปกรณ์และประชาสัมพันธ์