โครงการสอบ Pretest ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โครงการสอบ Pretest
ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ข้อสอบ 5 วิชาสามัญ ได้แก่
– ภาษาไทย
– คณิตศาสตร์
– วิทยาศาสตร์
– ภาษาอังกฤษ
– สังคมศึกษา
ยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบ 300 บาท (รับเป็นเงินสด) ได้ตั้งแต่วันที่ 4-31 ตุลาคม 2565
ณ ห้องวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่พักกลางวัน)
สอบในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
รับสมัครจำนวนจำกัด 1,000 คน เท่านั้น
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-5448340 ฝ่ายวิชาการ