ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ 2565

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์และบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 และ 2565
อาจารย์ภทรพรรณ กุลด้วง อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564
อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว อาจารย์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
และ คุณภูริศา ภิญโญธนาคม บุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565
เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครบรอบ 130 ปี วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.
ณ หอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร