การจัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ดำเนินการจัดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม
เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ฝ่าย และคณาจารย์
เข้าร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจง แนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน
พร้อมแนะนำอาจารย์ใหม่และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นและบุคลากรดีเด่น ปี 2565
ณ หอประชุมโรงเรียน