ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย

โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวชนนิกานต์ ถวิลการ, นางสาวกวีศิลป์ ศุขเขษม, นายยงธนัต บุญรุ่ง, นางสาวญาณิศา ชินโสตร์ และ นางสาวณัฐวดี แก้วกำเนิด
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Dye Removal from the Fabric Dyeing Process Wastewater
by Municipal Solid Waste Fly Ash blended with Nano-TiO2
ซึ่งเป็นผลการวิจัยจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2565
โดยมีอาจารย์พีรพงศ์ บุญฤกษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Conference on Materials Science and Technology, 29-31 August 2022
จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เว็บไซต์การประชุมวิชาการ https://www.mtec.or.th/msat-11)